Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > I. Atha Prathamo Adhyaya

I. Atha Prathamo Adhyaya

atha rmadbhagavadgt

I. atha prathamo adhyya (arjunavidayoga)

dhtarra uvca

dharmaketre kuruketre samavet yuyutsava

mmak pav caiva kim akurvata sajaya 1.1

sajaya uvca

dv tu pavnka vyha duryodhanas tad

cryam upasagamya rj vacanam abravt 1.2

payait puputrm crya mahat camm

vyh drupadaputrea tava iyea dhmat 1.3

atra r mahevs bhmrjunasam yudhi

yuyudhno viraca drupada ca mahratha 1.4

dhaketu cekitna kirja ca vryavn

purujit kuntibhoja ca aibya ca narapugava 1.5

yudhmanyu ca vikrnta uttamauj ca vryavn

saubhadro draupadey ca sarva eva mahrath 1.6

asmka tu vii ye tn nibodha dvijottama

nyak mama sainyasya sajrtha tn bravmi te

1.7


bhavn bhma ca kara ca kpa ca samitijaya

avatthm vikara ca saumadattis tathaiva ca 1.8

anye ca bahava r madarthe tyaktajvit

nnastraprahara sarve yuddhavirad 1.9

aparypta tad asmka bala bhmbhirakitam

parypta tvidam ete bala bhmbhirakitam

1.10


ayaneu ca sarveu yathbhgam avasthit

bhmam evbhirakantu bhavanta sarva eva hi 1.11

tasya sajanayan hara kuruvddha pitmaha

sihanda vinadyocchai akha dadhmau

pratpavn 1.12

tata akh ca bherya ca paavnakagomukh

sahasaivbhyahanyanta sa abdas tumulobhavat 1.13

tata vetair hayair yukte mahati syandane sthitau

mdhava pava caiva divyau akhau

pradaghmatu 1.14

pcajanya hkeo devadatta dhanajaya

paura dadhmau mahakha bhmakarm

vkodara 1.15

anatavijaya rj kuntputro yudhihira

nakula sahadeva ca sughoamaipupakau 1.16

kya ca paramevsa ikha ca mahratha

dhadyumno vira ca styaki cparjita 1.17

drupado draupadey ca sarvaa pthivpate

saubhadra ca mahbhu akhn dadhmu

pthakpthak 1.18

sa ghoo dhrtarr hdayni vyadrayat

nabha ca pthiv caiva tumulobhyanundayan 1.19

atha vyavasthitn dv dhrtarrn.h kapidhvaja

pravtte astrasapte dhanur udyamya pava

1.20


hkea tad vkyam idam ha mahpate

senayor ubhayor madhye ratha sthpaya mecyuta

1.21


yvad etn nirikeha yoddhukmn avasthitn

kair may saha yoddhavyam asmin raasamudyame

1.22


yotsyamnn avekeha ya etetra samgat

dhrtarrasya durbuddher yuddhe priyacikrava

1.23


evam ukto hkeo gukeena bhrata

senayor ubhayor madhye sthpayitv rathottamam

1.24


bhmadroapramukhata sarve ca mahkitm

uvca prtha payaitn samavetn kurn iti 1.25

tatrpayat sthitn prtha pitn atha pitmahn

cryn mtuln bhrtn putrn pautrn sakhs

tath 1.26

vaurn suhda caiva senayor ubhayor api

tn samkya sa kaunteya sarvn bandhn avasthitn

1.27


kpay parayvio vidann idamabravt

dvema svajana ka yuyutsu samupasthitam

1.28


sdanti mama gtri mukha ca pariuyati

vepathu ca arre me romahara ca jyate 1.29

gva strasate hastt tvak caiva paridahyate

na ca aknomy avasthtu bhramatva ca me mana

1.30


nimittni ca paymi vipartni keava

na ca reyonupaymi hatv svajanam have 1.31

na kke vijaya ka na ca rjya sukhni ca

ki no rjyena govinda ki bhogair jvitena v 1.32

yem arthe kkita no rjya bhog sukhni ca

ta imevasthit yuddhe prs tyaktv dhanni ca

1.33


cry pitara putrs tathaiva ca pitmah

mtul vaur pautr yl sambandhinas tath

1.34


etn na hantum icchhmi ghnatopi madhusdana

api trailokyarjyasya heto ki nu mahkte 1.35

nihatya dhrtarrn na k prti syjanrdana

ppam evrayed asmn hatvaitn tatyina 1.36

tasmn nrh vaya hantu dhrtarrn

svabndhavn

svajana hi katha hatv sukhina syma mdhava

1.37


yadyapyete na payanti lobhopahatacetasa

kulakayakta doa mitradrohe ca ptakam 1.38

katha na jeyam asmbhi ppd asmn nivartitum

kulakayakta doa prapayadbhir janrdana 1.39

kulakaye praayanti kuladharm santan

dharme nae kula ktsnam adharmobhibhavaty uta

1.40


adharmbhibhavt ka praduyanti kulastriya

stru dusu vreya jyate varasakara 1.41

sakaro narakyaiva kulaghnn kulasya ca

patanti pitaro hy e luptapiodakakriy 1.42

doair etai kulaghnn varasakarakrakai

utsdyante jtidharm kuladharm ca vat 1.43

utsannakuladharm manuy janrdana

narake niyata vso bhavatty anuuruma 1.44

aho bata mahat ppa kartu vyavasit vayam

yad rjyasukhalobhena hantu svajanam udyat 1.45

yadi mm apratkram aastra astrapaya

dhrtarr rae hanyus tan me kematara bhavet

1.46


evam uktvrjuna sakhye rathopastha upviat

visjya saara cpa okasavignamnasa 1.47
1 flavius josephus part work| works of flavius josephu
Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > I. Atha Prathamo Adhyaya