Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Iv. Atha Caturthodhyaya

Iv. Atha Caturthodhyaya

IV. atha caturthodhyya.

(jnakarmasanysayoga)

rbhagavn uvca

ima vivasvate yoga proktavn aham avyayam

vivasvn manave prha manur ikvkavebravt 4.1

eva paramparprptam ima rjarayo vidu

sa kleneha mahat yogo naa paratapa 4.2

sa evya may tedya yoga prokta purtana

bhaktosi me sakh ceti rahasya hy etad uttamam 4.3

arjuna uvca

apara bhavato janma para janma vivasvata

katham etad vijny tvam dau proktavn iti 4.4

rbhagavnuvca

bahni me vyattni janmni tava crjuna

tny aha veda sarvi na tva vettha paratapa

4.5


ajopi sann avyaytm bhtnm varopi san

prakti svm adhihya sabhavmy tmamyay

4.6


yad yad hi dharmasya glnir bhavati bhrata

abhyutthnam adharmasya tadtmna sjmy aham

4.7


paritrya sdhn vinya ca duktm

dharmasasthpanrthya sabhavmi yuge yuge 4.8

janma karma ca me divyam eva yo vetti tattvata

tyaktv deha punarjanma naiti mm eti sorjuna 4.9

vtargabhayakrodh manmay mm uprit

bahavo jnatapas pt madbhvam gat 4.10

ye yath m prapadyante ts tathaiva bhajmy

aham

mama vartmnuvartante manuy prtha sarvaa

4.11


kkanta karma siddhi yajanta iha devat

kipra hi mnue loke siddhir bhavati karmaj 4.12

cturvarya may sa guakarmavibhgaa

tasya kartram api m viddhy akartram avyayam

4.13


na m karmi limpanti na me karmaphale sph

iti m yobhijnti karmabhir na sa badhyate 4.14

eva jtv kta karma prvair api mumukubhi

kuru karmaiva tasmt tva prvai prvatara

ktam 4.15

ki karma kimakarmeti kavayopy atra mohit

tat te karma pravakymi yaj jtv mokyaseubht

4.16


karmao hy api boddhavya boddhavya ca

vikarmaa

akarmaa ca boddhavya gahan karmao gati 4.17

karmay akarma ya payed akarmai ca karma ya

sa buddhimn manuyeu sa yukta ktsnakarmakt

4.18


yasya sarve samrambh kmasakalpavarjit

jngnidagdhakarma tam hu paita budh

4.19


tyaktv karmaphalsaga nityatpto nirraya

karmay abhipravttopi naiva kicit karoti sa 4.20

nirr yatacitttm tyaktasarvaparigraha

rra kevala karma kurvan npnoti kilbiam 4.21

yadcchlbhasatuo dvandvtto vimatsara

sama siddhv asiddhau ca ktvpi na nibadhyate 4.22

gatasagasya muktasya jnvasthitacetasa

yajycarata karma samagra pravilyate 4.23

brahmrpaa brahma havir brahmgnau brahma

hutam

brahmaiva tena gantavya brahmakarmasamdhin

4.24


daivam evpare yaja yogina paryupsate

brahmgnv apare yaja yajenaivopajuvhati 4.25

rotrdnndriyy anye sayamgniu juvhati

abddn viayn anya indriygniu juvhati 4.26

sarvndriyakarmi prakarmi cpare

tmasayamayoggnau juvhati jnadpite 4.27

dravyayajs tapoyaj yogayajs tathpare

svdhyyajnayaj ca yataya saitavrat 4.28

apne juvhati pra prepna tathpare

prpnagat ruddhv prymaparya 4.29

apare niyathr prn preu juvhati

sarvepy ete yajavido yajakapitakalma 4.30

yajaimtabhujo ynti brahma santanam

nya lokosty ayajasya kutonya kurusattama 4.31

eva bahuvidh yaj vitat brahmao mukhe

karmajn viddhi tn sarvn eva jtv vimokyase

4.32


reyn dravyamayd yajj jnayaja paratapa

sarva karmkhila prtha jne parisampyate 4.33

tad viddhi praiptena paripranena sevay

upadekyanti te jna jninas tattvadarina 4.34

yaj jtv na punar moham eva ysyasi pava

yena bhtny aeea drakyasy tmany atho mayi

4.35


api ced asi ppebhya sarvebhya ppakttama

sarva jnaplavenaiva vjina satariyasi 4.36

yathaidhsi samiddhognir bhasmast kuruterjuna

jngni sarvakarmi bhasmast kurute tath 4.37

na hi jnena sada pavitram iha vidyate

tat svaya yogasasiddha klentmani vindati 4.38

raddhvl labhate jna tatpara sayatendriya

jna labdhv par ntim aciredhigacchati 4.39

aja craddadhna ca saaytm vinayati

nya lokosti na paro na sukha saaytmana

4.40


yogasanyastakarma jnasachinnasaayam

tmavanta na karmi nibadhnanti dhanajaya 4.41

tasmd ajnasabhta htstha jnsintmana

chittvaina saaya yogam tihottiha bhrata

4.42

ramayana chapter summarie| ramayana chapter summarie
Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Iv. Atha Caturthodhyaya