Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Vi. Atha Ahodhyaya

Vi. Atha Ahodhyaya

VI. atha ahodhyya. (tmasayamayoga)

rbhagavn uvca

anrita karmaphala krya karma karoti ya

sa sanys ca yog ca na niragnir na ckriya 6.1

ya sanysam iti prhur yoga ta viddhi pava

na hy asanyastasakalpo yog bhavati kacana 6.2

rurukor muner yoga karma kraam ucyate

yogrhasya tasyaiva ama kraam ucyate 6.3

yad hi nendriyrtheu na karmasv anuajjate

sarvasakalpasanys yogrhas tadocyate 6.4

uddhared tmantmna ntmnam avasdayet

tmaiva hy tmano bandhur tmaiva ripur tmana

6.5


bandhur tmtmanas tasya yentmaivtman jita

antmanas tu atrutve vartettmaiva atruvat 6.6

jittmana prantasya paramtm samhita

toasukhadukheu tath mnpamnayo 6.7

jnavijnatpttm kastho vijitendriya

yukta ity ucyate yog samalomakcana 6.8

suhnmitrryudsnamadhyasthadveyabandhuu

sdhuv api ca ppeu samabuddhir viiyate 6.9

yog yujta satatam tmna rahasi sthita

ekk yatacitttm nirr aparigraha 6.10

ucau dee pratihpya sthiram sanam tmana

ntyucchrita ntinca cailjinakuottaram 6.11

tatraikgra mana ktv yatacittendriyakriya

upaviysane yujyd yogam tmaviuddhaye 6.12

sama kyairogrva dhrayann acala sthira

saprekya nsikgra sva dia cnavalokayan

6.13


pranttm vigatabhr brahmacrivrate sthita

mana sayamya maccitto yukta sta matpara 6.14

yujann eva sadtmna yog niyatamnasa

nti nirvaparam matsasthm adhigacchati

6.15


ntyanatas tu yogosti na caikntam ananata

na ctisvapnalasya jgrato naiva crjuna 6.16

yukthravihrasya yuktaceasya karmasu

yuktasvapnvabodhasya yogo bhavati dukhah 6.17

yad viniyata cittam tmany evvatihate

nispha sarvakmebhyo yukta ity ucyate tad 6.18

yath dpo nivtastho negate sopam smt

yogino yatacittasya yujato yogam tmana 6.19

yatroparamate citta niruddha yogasevay

yatra caivtmantmna payann tmani tuyati 6.20

sukham tyantika yat tad buddhigrhyam

atndriyam

vetti yatra na caivya sthita calati tattvata 6.21

ya labdhv cpara lbha manyate ndhika

tata

yasmin sthito na dukhena gurupi viclyate 6.22

ta vidyd.h dukhasayogaviyoga yogasajitam

sa nicayena yoktavyo yogonirviacetas 6.23

sakalpaprabhavn kms tyaktv sarvn aeata

manasaivendriyagrma viniyamya samantata 6.24

anai anair uparamed buddhy dhtightay

tmasastha mana ktv na kicid api cintayet

6.25


yato yato nicarati mana cacalam asthiram

tatas tato niyamyaitad tmany eva vaa nayet 6.26

prantamanasa hy ena yogina sukham uttamam

upaiti ntarajasa brahmabhtam akalmaam 6.27

yujann eva sadtmna yog vigatakalmaa

sukhena brahmasasparam atyanta sukham anute

6.28


sarvabhtastham tmna sarvabhtni ctmani

kate yogayukttm sarvatra samadarana 6.29

yo m payati sarvatra sarva ca mayi payati

tasyha na praaymi sa ca me na praayati 6.30

sarvabhtasthita yo m bhajaty ekatvam sthita

sarvath vartamnopi sa yog mayi vartate 6.31

tmaupamyena sarvatra sama payati yorjuna

sukha v yadi v dukha sa yog paramo mata

6.32


arjuna uvca

yoya yogas tvay prokta smyena madhusdana

etasyha na paymi cacalatvt sthiti sthirm

6.33


cacala hi mana ka pramthi balavad dham

tasyha nigraha manye vyor iva sudukaram 6.34

rbhagavn uvca

asaaya mahbho mano durnigraha calam

abhysena tu kaunteya vairgyea ca ghyate 6.35

asayattman yogo duprpa iti me mati

vaytman tu yatat akyovptum upyata 6.36

arjuna uvca

ayati raddhayopeto yogc calitamnasa

aprpya yogasasiddhi k gati ka gacchati

6.37


kacchin nobhayavibhraa chinnbhram iva nayati

apratiho mahbho vimho brahmaa pathi 6.38

etan me saaya ka chettum arhasy aeata

tvadanya saayasysya chett na hy upapadyate

6.39


rbhagavn uvca

prtha naiveha nmutra vinas tasya vidyate

na hi kalyakt kacid durgati tta gacchati 6.40

prpya puyakt lokn uitv vat sam

ucn rmat gehe yogabhraobhijyate 6.41

athav yoginm eva kule bhavati dhmatm

etad dhi durlabhatara loke janma yad dam 6.42

tatra ta buddhisayoga labhate paurvadehikam

yatate ca tato bhya sasiddhau kurunandana 6.43

prvbhysena tenaiva hriyate hy avaopi sa

jijsur api yogasya abdabrahmtivartate 6.44

prayatnd yatamnas tu yog sauddhakilbia

anekajanmasasiddhas tato yti par gatim 6.45

tapasvibhyodhiko yog jnibhyopi matodhika

karmibhya cdhiko yog tasmd yog bhavrjuna 6.46

yoginm api sarve madgatenntartman

raddhvn bhajate yo m sa me yuktatamo mata

6.47

unicode warning unicode equal comparison failed to convert both| unicode warning unicode equal comparison failed to convert both
Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Vi. Atha Ahodhyaya