Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Xii. Atha Dvada'sodhyaya

Xii. Atha Dvada'sodhyaya

XII. atha dvdaodhyya. (bhaktiyoga)

arjuna uvca

eva satatayukt ye bhakts tv paryupsate

ye cpy akaram avyakta te ke yogavittam

12.1


rbhagavn uvca

mayy veya mano ye m nityayukt upsate

raddhay parayopet te me yuktatam mat 12.2

ye tv akaram anirdeya avyakta paryupsate

sarvatragam acintya ca kastha acala dhruvam

12.3


saniyamyendriyagrma sarvatra samabuddhay

te prpnuvanti mm eva sarvabhtahite rat 12.4

kleodhikataras te avyaktsaktacetasm

avyakt hi gatir dukha dehavadbhir avpyate 12.5

ye tu sarvi karmi mayi sanyasya matpara

ananyenaiva yogena m dhyyanta upsate 12.6

te aha samuddhart mtyusasrasgart

bhavmi na cirt prtha mayy veitacetasm 12.7

mayy eva mana dhatsva mayi buddhi niveaya

nivasiyasi mayy eva ata rdhva na saaya 12.8

atha citta samdhtu na aknoi mayi sthiram

abhysayogena tato mm ichptu dhanajaya 12.9

abhysepy asamarthosi matkarmaparamo bhava

madartham api karmi kurvan siddhim avpsyasi

12.10


athaitad apy aaktosi kartu madyogam rita

sarvakarmaphalatyga tata kuru yattmavn 12.11

reyo hi jnam abhysj jnd dhyna viiyate

dhynt karmaphalatygas tygc chntir anantaram

12.12


adve sarvabhtn maitra karua eva ca

nirmamo nirahakra samadukhasukha kam

12.13


satua satata yog yattm dhanicaya

mayy arpitamanobuddhir yo madbhakta sa me

priya 12.14

yasmn nodvijate loko lokn nodvijate ca ya

harmarabhayodvegair mukto ya sa ca me priya

12.15


anapeka ucir daka udsno gatavyatha

sarvrambhaparityg yo madbhakta sa me priya

12.16


yo na hyati na dvei na ocati na kkati

ubhubhaparityg bhaktimn ya sa me priya

12.17


sama atrau ca mitre ca tath mnpamnayo

toasukhadukheu sama sagavivarjita 12.18

tulyanindstutir maun satuo yena kenacit

aniketa sthiramatir bhaktimn me priyo nara 12.19

ye tu dharmymtam ida yathokta paryupsate

raddadhn matparam bhakts tetva me priy

12.20

da vinci perspective| da vinci perspective
Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Xii. Atha Dvada'sodhyaya