Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Xv. Atha Pancada'sodhyaya

Xv. Atha Pancada'sodhyaya

XV. atha pacadaodhyya. (puruottamayoga)

rbhagavn uvca

rdhvamlam adhakham avattha prhur avyam

chandsi yasya parni yas ta veda sa vedavit 15.1

adha cordhva praststasya kh

guapravddh viayapravl

adha ca mlny anusatatni

karmnubandhni manuyaloke 15.2

na rpam asyeha tathopalabhyate

nnto na cdir na ca sapratih

avattham ena suvirhamla

asagaastrea dhena chittv 15.3

tata pada tatparimrgitavya

yasmin gat na nivartanti bhya

tameva cdya purua prapadye

yata pravtti prast pur 15.4

nirmnamoh jitasagado

adhytmanity vinivttakm

dvandvair vimukt sukhadukhasajai

gacchhanty amh padam avyaya tat 15.5

na tad bhsayate sryo na ako na pvaka

yad gatv na nivartante tad dhma parama mama

15.6


mamaivo jvaloke jvabhta santana

manaahnndriyi praktisthni karati 15.7

arra yad avpnoti yac cpy utkrmatvara

ghitvaitni sayti vyur gandhn ivayt 15.8

rotra caku sparana ca rasana ghram eva ca

adhihya mana cya viayn upasevate 15.9

utkrmanta sthita vpi bhujna v gunvitam

vimh nnupayanti payanti jnacakua 15.10

yatanto yogina caina payanty tmany avasthitam

yatantopy akttmno naina payanty acetasa 15.11

yad dityagata tejo jagad bhsayatekhilam

yac candramasi yac cgnau tat tejo viddhi mmakam

15.12


gm viya ca bhtni dhraymy aham ojas

pumi cauadh sarv somo bhtv rastmaka

15.13


aha vaivnaro bhtv prin deham rita

prpnasamyukta pacmy anna caturvidham

15.14


sarvasya cha hdi sanivio

matta smtir jnam apohana ca

vedai ca sarvair aham eva vedyo

vedntakd vedavid eva cham 15.15

dvv imau puruau loke kara ckara eva ca

kara sarvi bhtni kasthokara ucyate 15.16

uttama puruas tv anya paramtmety udhta

yo lokatrayam viya bibharty avyaya vara 15.17

yasmt karam attoham akard api cottama

atosmi loke vede ca prathita puruottama 15.18

yo mm evam asamho jnti puruottamam

sa sarvavid bhajati m sarvabhvena bhrata 15.19

iti guhyatama stram idam ukta maynagha

etat buddhv buddhimn syt ktaktya ca bhrata

15.20

los angeles dodgers past series record| akkadian assyrian magical astrological text
Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Xv. Atha Pancada'sodhyaya