Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Xvi. Atha Oa'sodhyaya

Xvi. Atha Oa'sodhyaya

XVI. atha oaodhyya.

(daivsurasapadvibhgayoga)

rbhagavn uvca

abhaya sattvasauddhir jnayogavyavasthiti

dna dama ca yaja ca svdhyyas tapa rjavam

16.1


ahis satyam akrodhas tyga ntir apaiunam

day bhtev aloluptva mrdava hrr acpalam

16.2


teja kam dhti aucam adroho ntimnit

bhavanti sapada daivm abhijtasya bhrata 16.3

dambho darpobhimna ca krodha pruyam eva ca

ajna cbhijtasya prtha sapadam surm 16.4

daiv sapad vimokya nibandhysur mat

m uca sapada daivm abhijtosi pava 16.5

dvau bhtasargau lokesmin daiva sura eva ca

daivo vistaraa prokta sura prtha me u 16.6

pravtti ca nivtti ca jan na vidur sur

na auca npi ccro na satya teu vidyate 16.7

asatyam apratiha te jagad hur anvaram

aparasparasabhta kim anyat kmahaitukam 16.8

et dim avaabhya natmnolpabuddhaya

prabhavanty ugrakarma kayya jagatohit 16.9

kmam ritya dupra dambhamnamadnvit

mohd ghtvsadgrhn pravartanteucivrat 16.10

cintm aparimey ca pralayntm uprit

kmopabhogaparam etvad iti nicit 16.11

paatair baddh kmakrodhaparya

hante kmabhogrtham anyyenrthasacayn 16.12

idam adya may labdham ima prpsye manoratham

idam astdam api me bhaviyati punar dhanam 16.13

asau may hata atrur haniye cparn api

varo.aham aha bhog siddhoha balavn sukh

16.14


hyobhijanavn asmi konyosti sado may

yakye dsymi modiya ity ajnavimohit 16.15

anekacittavibhrnt mohajlasamvt

prasakt kmabhogeu patanti narakeucau 16.16

tmasabhvit stabdh dhanamnamadnvit

yajante nmayajais te dambhenvidhiprvakam 16.17

ahakra bala darpa kma krodha ca

sarit

mm tmaparadeheu pradviantobhyasyak 16.18

tn aha dviata krurn sasreu nardhamn

kipmy ajasram aubhn surv eva yoniu 16.19

sur yonim pann mh janmanijanmani

mm aprpyaiva kaunteya tato ynty adham gatim

16.20


trividha narakasyeda dvra nanam tmana

kma krodhas tath lobhas tasmd etat traya

tyajet 16.21

etair vimukta kaunteya tamodvrais tribhir nara

caraty tmana reyas tato yti par gatim 16.22

ya stravidhim utsjya vartate kmakrata

na sa siddhim avpnoti na sukha na par gatim

16.23


tasmc chstra prama te

krykryavyavasthitau

jtv stravidhnokta karma kartum ihrhasi

16.24

atharva veda in| atharva veda in
Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Xvi. Atha Oa'sodhyaya