Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Xvii. Atha Saptada'sodhyaya

Xvii. Atha Saptada'sodhyaya

XVII. atha saptadaodhyya.

(raddhtrayavibhgayoga)

arjuna uvca

ye stravidhim utsjya yajante raddhaynvit

te nih tu k ka sattvam ho rajas tama 17.1

rbhagavn uvca

trividh bhavati raddh dehin s svabhvaj

sttvik rjas caiva tmas ceti t u 17.2

sattvnurp sarvasya raddh bhavati bhrata

raddhmayoya puruo yo yacchraddha sa eva sa

17.3


yajante sttvik devn yakaraksi rjas

pretn bhtaga cnye yajante tmas jan 17.4

astravihita ghora tapyante ye tapo jan

dambhhakrasayukt kmargabalnvit 17.5

karayanta arrastha bhtagrmam acetasa

m caivntaarrastha tn viddhy suranicayn

17.6


hras tv api sarvasya trividho bhavati priya

yajas tapas tath dna te bhedam ima u

17.7


yusattvabalrogyasukhaprtivivardhan

rasy snigdh sthir hdy hr sttvikapriy

17.8


kavamlalavatyuatkarkavidhina

hr rjasasye dukhaokmayaprad 17.9

ytayma gatarasa pti paryuita ca yat

ucchiam api cmedhya bhojana tmasapriyam

17.10


aphalkibhir yajo vidhido ya ijyate

yaavyam eveti mana samdhya sa sttvika 17.11

abhisadhya tu phala dambhrtham api caiva yat

ijyate bharatareha ta yaja viddhi rjasam 17.12

vidhihnam asnna mantrahnam adakiam

raddhvirahita yaja tmasa paricakate 17.13

devadvijaguruprjapjana aucam rjavam

brahmacaryam ahis ca rra tapa ucyate 17.14

anudvegakara vkya satya priyahita ca yat

svdhyybhyasana caiva vmaya tapa ucyate

17.15


manaprasda saumyatva maunam tmavinigraha

bhvasauddhir ity etat tapo mnasam ucyate 17.16

raddhay paray tapta tapas tat trividha narai

aphalkkibhir yuktai sttvika paricakate 17.17

satkramnapjrtha tapo dambhena caiva yat

kriyate tad iha prokta rjasa calam adhruvam

17.18


mhagrhetmano yat pay kriyate tapa

parasyotsdanrtha v tat tmasam udhtam 17.19

dtavyam iti yad dna dyatenupakrie

dee kle ca ptre ca tad dna sttvika smtam

17.20


yat tu prattyupakrrtha phalam uddiya v puna

dyate ca pariklia tad dna rjasa smtam

17.21


adeakle yad dnam aptrebhya ca dyate

asatktam avajta tat tmasam udhtam 17.22

o tat sad iti nirdeo brahmaas trividha smta

brhmas tena ved ca yaj ca vihit pur 17.23

tasmd om ity udhtya yajadnatapakriy

pravartante vidhnokt satata brahmavdinm

17.24


tad ity anabhisadhya phala yajatapakriy

dnakriy ca vividh kriyante mokakkibhi

17.25


sadbhve sdhubhve ca sad ity etat prayujyate

praaste karmai tath sacchabda prtha yujyate

17.26


yaje tapasi dne ca sthiti sad iti cocyate

karma caiva tadarthya sad ity evbhidhyate 17.27

araddhay huta datta tapas tapta kta ca yat

asad ity ucyate prtha na ca tat prepya no iha 17.28
the study of fairy tale| the study of fairy tale
Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Xvii. Atha Saptada'sodhyaya