Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Viii. Atha Aamodhyaya

Viii. Atha Aamodhyaya

VIII. atha aamodhyya. (akarabrahmayoga)

arjuna uvca

ki tad brahma kim adhytma ki karma

puruottama

adhibhta ca ki proktam adhidaiva kim ucyate

8.1


adhiyaja katha kotra dehesmin madhusdana

prayakle ca katha jeyosi niyattmabhi 8.2

rbhagavn uvca

akara brahma parama svabhvodhytmam ucyate

bhtabhvodbhavakaro visarga karmasajita 8.3

adhibhta karo bhva purua cdhidaivatam

adhiyajoham evtra dehe dehabht vara 8.4

antakle ca mm eva smaran muktv kalevaram

ya prayti sa madbhva yti nsty atra saaya

8.5


ya ya vpi smaran bhva tyajaty ante kalevaram

ta tam evaiti kaunteya sad tadbhvabhvita 8.6

tasmt sarveu kleu mm anusmara yudhya ca

mayy arpitamanobuddhir mm evaiyasy asaaya 8.7

abhysayogayuktena cetas nnyagmin

parama purua divya yti prthnucintayan 8.8

kavi puram anusitra

aor aysam anusmared ya

sarvasya dhtram acintyarpa

dityavara tamasa parastt 8.9

prayakle manascalena

bhakty yukto yogabalena caiva

bhruvor madhye pram veya samyak

sa ta para puruam upaiti divyam 8.10

yad akara vedavido vadanti

vianti yad yatayo vtarg

yad icchanto brahmacarya caranti

tat te pada sagrahea pravakye 8.11

sarvadvri sayamya mano hdi nirudhya ca

mrdhny dhytmana pram sthito

yogadhram 8.12

om ity ekkara brahma vyharan mm anusmaran

ya prayti tyajan deha sa yti param gatim 8.13

ananyacet satata yo m smarati nityaa

tasyha sulabha prtha nityayuktasya yogina 8.14

mm upetya punarjanma dukhlayam avatam

npnuvanti mahtmna sasiddhi param gat

8.15

brahmabhuvanl lok punarvartinorjuna

mm upetya tu kaunteya punarjanma na vidyate 8.16

sahasrayugaparyantam ahar yad brahmao vidu

rtri yugasahasrnt te.ahortravido jan 8.17

avyaktd vyaktaya sarv prabhavanty ahargame

rtrygame pralyante tatraivvyaktasajake 8.18

bhtagrma sa evya bhtv bhtv pralyate

rtrygamevaa prtha prabhavaty ahargame 8.19

paras tasmt tu bhvonyovyaktovyaktt santana

ya sa sarveu bhteu nayatsu na vinayati 8.20

avyaktokara ity uktas tam hu param gatim

ya prpya na nivartante tad dhma parama mama

8.21


purua sa para prtha bhakty labhyas tv ananyay

yasyntasthni bhtni yena sarvam ida tatam 8.22

yatra kle tv anvttim vtti caiva yogina

prayt ynti ta kla vakymi bharatarabha 8.23

agnir jotir aha ukla ams uttaryaam

tatra prayt gacchanti brahma brahmavido jan

8.24


dhmo rtris tath ka ams dakiyanam

tatra cndramasa jyotir yog prpya nivartate 8.25

uklake gat hy ete jagata vate mate

ekay yty anvttim anyayvartate puna 8.26

naite st prtha jnan yog muhyati kacana

tasmt sarveu kleu yogayukto bhavrjuna 8.27

vedeu yajeu tapasu caiva

dneu yat puyaphala pradiam

atyeti tat sarvam ida viditv

yog para sthnam upaiti cdyam 8.28
badarayana| badarayana
Home > Library > New > Anonymous > Bhagavad Gita > Viii. Atha Aamodhyaya