Home > Library > New > John Francis Campbell > The Celtic Dragon Myth > The Death Of Fraoch

The Death Of Fraoch

*
"The Celtic Dragon Myth", by J.F. Campbell, [1911],

p. 18

The Death Of Fraoch 1

On Cluan Fraoich 2 a friend doth sigh

Where doth lie a warrior low

On his bier;

And his moan makes warriors grieve

And bereft of love his spouse.

For Idad's son she doth keen

For whom is named Cairn Laive:

Fraoch mac Idad of soft locks,

Idad's son of raven hair.

Westward there lies Fraoch mac Idad

Who fulfilled proud Mve's behest.

On Cruachan Shee (Sdh) a mother weeps:

Sad the tale--a mother's wail

She grieves sore for Fraoch her son.

Many a field in strifes of old

He had won and behold

Fraoch mac Idad lieth cold.

To Cluan Fraoich comes Find-abair:

She doth weep--a sad ladye;

With tresses soft and curling locks

And her hand

Of Queen Mve proud heroes sought.

p. 19

Fraoch 1

\"Auctor hujus an Caoch O Cluain"

1. H
-osnadh caraid an Cluan Fhraoich

H-osnadh laoich an caiseal chr

H-osnadh dheanann tuirseach fear,

Agus dan guileann bean g.

2.
Aig so shear 2 an carp fan bh-feil

Fraoch mac Fhiodhaich an fhuilt mhaoith,

Fear a rinn buidheachas baoibh

Is bhon sloinntear Carn Fraoich.

3.
Gul aon mhna an Cruachan soir

Truagh an sgeul fa bh-feil a bhean

Is se bheir a h-osnadh gu trom

Fraoch mac Fiodhaich nan colg sean.

4.
Si n aon bhean do nidh an gul

Ag dol da fhios gu Cluan Fraoich,

Fionnabhair an fhuilt chais ail

Inghean Mhaoidhbh 3 gam biaid laoich.

p. 20

Find-abair of golden hair

Ailill's one daughter she

Lies side by Fraoch to-night:

Of many loved, of many sought

But never a love

But Fraoch had Find-abair.

Her cause of hatred unprovoked Mve found

For Fraoch the best of knights,

Bravest and friendliest:

When love for him she found

Her passion he did scorn

And hence his wound:


Fraoch lies a corpse to-night.

Great was the wrong thus wrought by Mve:

Simply we still unfold

The story old:

(With woman-kind side not in ill)

His death her scheme foretold.

(On Cluan Fraoich a friend doth sigh.)

Ii

A
rowan tree grew on Loch Mve--

Southwards is seen the shore--

Every fourth and every month

Ripe fruit the rowan bore:

Fruit more sweet than honey-comb,

Its clusters virtues strong,

Its berries red could one but taste

Hunger they staved off long.

p. 21

5.
Inghean Orla 1 as r folt

Is Fraoch an nochd taobh air thaobh

Ge mr fear dha dtairgeadh i

Nior ghrdhaich si fear ach Fraoch.

6.
Faigheas Meadhbh a muigh fuath

Cairdeas Fhraoich fa fearr an gliadh,

A chis fan chreuchd-ta a chorp

Tre gun lochd a dhanamh ria.

7.
Do chuireadh e gu sa bhs

Taobh re mnaibh na tug an olc

Is mr am pudhar a thuit le Meadhbh

Innesad gun cheilg a nos.

H-osnadh.

Ii

8.
Caorrunn do bhi air Loch Mi,

Do chidhmist an traigh fa dheas;

Gach[a] ridh [agus] gach m,

Toradh abaidh do bhi air.

9.
Ssadh bdh na caora sin,

Ba mhillse na mhil a bhlth;

Do chongbhfadh an caorrann dearg

Fear gun bhiadh gu ceann naoi trth.

p. 22

Its berries juice and fruit when red

For a year would life prolong:

From dread disease it gave relief

If what is told be our belief.

Yet though it proved a means of life

Peril lay closely nigh;

Coiled by its root a dragon lay

Forbidding passage by.

A messenger for Fraoch was sent

By Eochaidh's daughter keen--

When sickness sore Mve rent:

"What ails?" quoth Fraoch, "the Queen?"

And Eochaidh's daughter made reply--

Eochaidh of the festive horns--

That neer would she be whole

Till her soft palm were full

Of berries from the island in the lake--

Fraoch's hand alone to pull.

"Such I neer culld," said Idad's son

Of blushing face;

Yet will I what I yet neer willed,"

Quoth Fraoch, out of grace.

Sir Fraoch moved forward to his fate

Forth to the lake and swam the tide;

He found asleep the dragon-snake

Around the tree, mouth open wide.

(On Cluan Fraoich a friend doth sigh.)

p. 23

10.
Bliadhain air shaoghal gach fir

Do chuireadh sin fa sgeal dearbh

Gum bu fhirinn do luchd cneidh

Fromhadh a mheas is e dearg.

11.
Do bhi anshstacht 1 na dhigh

Ge ba leigh a chobhar an t-sluaigh,

Pist nimh do bhi na bhun 2

Bhacadh dha cch dhul da bhuain.

12.
Lan easlainte throm throm

Inghean Eochaidh nan corn saor,

Do chuireadh fios leath air Fraoch,

Dh fhiosraich an laoch ciod thainig ri.

13. A
dubhairt Meadhbh nach bi sln

Mur faigh ln a boise maoith

Do chaoraibh an locha fhuair

Gun duine ga bhuain ach Fraoch.

14.
Cnuasachd riamh ni dhearnadh mi

Ar Mac Fiodhaich go ngn dheirg

Ge gar dharnas e ar Fraoch

Rachsad do bhuain chaor do Mheidhbh.

15.
Gluaiseas Fraoch, be fear an igh

Bhuain a shnmh air an loch

Fhuair a phist is i na suain

Is a ceann suas ris an dos.

H-osnadh.

p. 24

Iii

Fraoch, Idad's son, of weapon keen

Of the beast being unperceived,

Of berries red a lapful brought

Mve's longing to relieve.

Though good be that which thou hast brought,"

Quoth Mve of form so fair,

"Nought me relieves, O Champion bold

Save branch from trunk thou bear.
"

Fraoch gave consent: no fear he knew

But swam the lake once more:

But hero never yet did pass

The fate for him in store.

The rowan by the top he seized

From root he pulled the tree;

And the monster of the lake perceived

As Fraoch from the land made free.

With his gaping maw the hero's hand

He seized in the liquid tide:

Fraoch seized the monster by the jaw,

Would a knife were by his side!

p. 25

Iii

16.
Fraoch mac Fiodhaich an airm ghir

Thinig on phist gun fhios di,

Thug a h-anultach chaor dearg

Far an robh Meadhbh dh a tigh.

17.
\"Ach ge maith na tugais leat,"

Adubhairt Meadhbh as geal cruth,

"Ni fhir mis, a laoich luain

Ach slat a bhuain as a bun."

18.
Togras Fraoch, s nior ghille tiom,

Shnmh a rs air an linn bhuig

Is nior fheud [ne]ach 1 ge mr gh

Theachd on bhs an robh a chuid.

19.
Gabhas an caorrann air bharr,

Tharruing an crann as a fhrimh,

Tabhairt d [a] chos don tr

Mothaicheas do ris a phist.

20.
Beireas air agus e air snamh,

Is gabhas a lamh na craos,

Do ghabh se-san is air ghiall,

Truagh gun an sgian aig Fraoch!

p. 26

Find-abair of lovely tresses

For Sir Fraoch her love,

Unperceived, a knife she bore;

Fraoch's fair skin the monster tore

And gnawing shore his arm away.

Fraoch, Idad's son, in conflict dire

With the monster's woeful ire:

On the southern strand they fought and fell

And blood the boulders dyed.

Nor short the conflict: in his hand

Fraoch held the monster's head;

Which when the maiden did perceive

On the strand she swooned as dead.

The maid then spake as she awoke

In her palm his hand she placed,

"Though now but food for birds-of-prey,

Thy renown on earth is traced.
"

And from the death the hero died

The lake doth take its name;

For ever is it hight Loch Mve,

And thus resounds his fame.

(On Cluan Fraoich a friend doth sigh.)

p. 27

21.
Fionnabhair an fhuilt chais il

Do ran chuige sgian gun fhoir,

Liodair a phist a chneas ban

Is theasgadh a lmh air leodh.

22.
Do thuiteadar bonn re bonn

Air traigh nan clach corr fo dheas;

Fraoch mac Fiodhaich is a phist,

Truagh, a Dh, mar thug an treas!

23. Ga cmhrag ni cmhrag garr:


Do rug leis a ceann na laimh;

Nar chunnaic an nighean e

Do chaidh na neul air an traigh.

24.
ireas an nighean on tamh,

Gabhas an lamh, ba lamh bhog;

Ge ta so na cuid nan eun 1

Is mr an t-euchd a rinn a bhos.

25.
On bhs sin do fhuair am fear

Loch Maidhbh gun lean den loch

Ata an t-ainm sin deth gu luan

Ga ghairm a nuas gus a nos.

H-osnadh charaid.

p. 28

Iv

His body to Cluan Fraoich is borne

A hero on his bier laid low;

And still the mead his name makes known

Ah! pity the survivor's woe.

Cairn-of-the-Hand beside me here

Is named from Fraoch Cairn Laive,

Back he neer turned his hand but fought

The foremost when alive.

Belovd the mouth that friends neer scorned

The lips which woman's lips had pressed;

Belovd the chief, of hosts the lord,

Belovd the cheeks the rosiest.

Cheek redder than the blood of fawn

Hair darker than the raven's crest,

And softer than the streaming foam,

Whiter than snow Fraoch's waist.

More fringed than meadow-sweet his locks,

Than violet his eye more blue;

Than rowans ripe his lips more red,

Whiter his teeth than woodbine hue.

p. 29

Iv

26.
Beirear an sin gu Cluan Fraoich

Corp an laoich gu caisil chr;

Air an gcluain tugadh a ainm

Is mairg a mhaireas d[a is be].

27.
Carn-laimh, an carn so re m thaobh

O laimh Fhraoich do bhidheast son,

Fear nar iompodhadh an treas

Fear ba dheise neart an trod.

28.
Ionmhuinn am beul nar ob dimh

Dam bidis mnai a toirbheart phg

Ionmhuinn Tighearna nan sluagh

Ionmhuinn gruaidh nar dheirg an rs.

29.
Duibhe na fitheach barr a fhuilt

Deirge a ghruaidh na fuil laoigh

Fa mhine na cobhar sruth

Gile na an sneachd cneas Fhraoich.

30.
Caise na an caisean fholt

Guirme a rosg na eidhr-leac 1

Deirge na partan a bheul

Gile a dheud na blith feith.

p. 30

Than mast his spear was higher; his voice

More musical than lute:

No swimmer that with Fraoch could vie

His side by water put.

Broader than door-leaf was his shield,

Whoso could wield it, happy lord!

Long as his lance the arm of Fraoch

Than ship's plate more broad his sword.

Would that Fraoch by heroes bold,

The bestower of gold--fell;

Alas and alas! through a monster's hold

We hear his funeral knell.

(On Cluan Fraoich a friend doth sigh.)

p. 31

31.
Aird a shleagh na cranna siil

Binne na teud chiil a ghuth

Snamhaidhe do bfhearr na Fraoch

Cha do shn a thaobh re sruth.

32.
Ba leithn na comhla a sgiath

Ionmhuinn triath a bhi re druim

Co fad a lann is a lamh

Leithn a cholg na clr dhe luing.

33.
Truagh nach an comhrag re laoich

Do thuit Fraoch a phronnadh r

Tuirs sin a thuiteam le pist

Truagh, a Dh, nach maireann fs.

H-osnadh.

Footnotes

18:1
Retold after the Book of the Dean of Lismore, a sixteenth century text. The tale might be entitled: The Tree of Life in Gadhelic Legend. Its teaching might be summarised: Thou shalt not break off the branches from the Tree of Life, nor attempt to uproot it; in the day that thou disturbest it thou shalt surely die. Its guardian is the serpent, the Dragon-Snake (the Mother of Mankind possibly thus typified).

18:2
Fraoch's mead, "i.e."

19:1
From the Book of the Dean of Lismore after Dr Cameron's transcription and transliteration in "Reliqui Celtic" (i. 63). His transliteration is in several places corrected; mac Fhiodhaich is dialectal for mac Fhiodhaidh, mac Idhaidh, old nominative Idad.

19:2
Shiar?

19:3
\"Recte" Maoidhbh.

21:1
\"Recte" Ailell.

23:1
Amsy = aimiseachd; aimsiughadh, "temptation": fascination? N aimcheist mhr a bha na dhiaidh ("Gillies; MacLagan").

23:2 A
Bheithir gharg is miosa nimh (Cameron's "Reliq. Celt.", i., p. 225).

25:1
or, ach = howsoever.

27:1
na chodaibh un (traditional variant).

29:1
Yr lak (Dean of Lismores spelling). A plant is apparently meant as in the other lines: "feith woodbine, honeysuckle (Hogans Luibhleabhrn): "partan", "berry of the mountain ash" ("ib"., p. 60).
church of st stephen's anoka mn| unday hymn
Home > Library > New > John Francis Campbell > The Celtic Dragon Myth > The Death Of Fraoch